Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Competència general:

La competència general d’aquest títol de grau mitjà consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general. També en empreses dedicades a donar suport informàtic en l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Els estudiants del cicle Sistemes Microinformàtics i Xarxes poden acreditar el nivell bàsic o mig de l’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació) de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Electricitat a l’ordinador
 • UF2 Components d’un equip microinformàtic
 • UF3 Muntatge d’un equip microinformàtic
 • UF4 Noves tendències de muntatge
 • UF5 Manteniment d’equips microinformàtics
 • UF6 Instal·lació de programari
 • UF1 Introducció als sistemes operatius
 • UF2 Sistemes operatius propietaris
 • UF3 Sistemes operatius lliures
 • UF1 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari
 • UF2 El correu i l’agenda electrònica
 • UF3 Processadors de text
 • UF4 Fulls de càlcul
 • UF5 Bases de dades
 • UF6 Imatge i vídeo – Presentacions
 • UF1 Sistemes operatius propietaris en xarxa
 • UF2 Sistemes operatius lliures en xarxa
 • UF3 Compartició de recursos i seguretat
  UF4 Integració de sistemes operatius
 • UF1 Introducció a les xarxes locals
 • UF2 Configuració de commutadors i encaminadors
 • UF3 Resolució d’incidències en xarxes locals
 • UF1 Seguretat passiva
 • UF2 Còpies de seguretat
 • UF3 Legislació de seguretat i protecció de dades
 • UF4 Seguretat activa
 • UF5 Tallafocs i monitoratge de xarxes
 • UF1 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
 • UF2 Correu electrònic i transmissió d’arxius
 • UF3 Servei web i servei intermediari o proxy
  UF4 Accés a sistemes remots
 • UF1 Ofimàtica i eines web
 • UF2 Gestors d’arxius web
 • UF3 Gestors de continguts
 • UF4 Portals web d’aprenentatge
 • UF5 Fonaments d’HTML i fulls d’estils
 • UF6 Disseny i realització d’apps per a dispositus mòbils
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Anglès tècnic
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Muntatge d’equips. Documentació a desenvolupar en el muntatge i configuració d’un sistema informàtic en xarxa
 • UF2 Instal·lació i configuració de sistemes operatius
 • UF3 Muntatge d’un xarxa local i instal·lació i configuració de sistemes operatius en xarxa
 • UF4 Seguretat en el muntatge d’un sistema informàtic en xarxa
 • UF5 Tècniques de suport en l’ús d’aplicacions i gestió de correu