Semipresencial (BLearning)

El CooB3 (Entorn virtual d’aprenentage) és la plataforma educativa mitjançant la qual qualsevol persona pot cursar els ensenyaments de Bemen-3: Cicles Formatius de grau mitjà i superior, proves d’accés i formació per a empreses.

La configuració modular de la plataforma digital de Bemen-3 significa estructurar tots els continguts en unitats independents, opció que ofereix molta flexibilitat a l’estudiant:

  • Seleccionar aprenentatges. Cursar i acreditar allò que necessita, ja que no tots els estudiants comparteixen els mateixos objectius formatius, necessitats o dificultats.
  • Recolzar el seu aprenentatge. Disposar permanentment de la informació, continguts, activitats i acompanyament per assolir l’aprenentatge.
  • Gestionar el seu temps laboral, personal i formatiu.

En el marc de la RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions a la formació professional inicial DOGC. Núm. 6220 – 26.9.2012 els estudiants poden cursar la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial i assolir la titulació d’un cicle formatiu complet.

El tret diferencial, respecte a altres models asíncrons, és la metodologia basada en sessions presencials obligatòries, amb l’objectiu de no deixar sol a l’estudiant en l’aprenentage, ni en les gestions administratives. Les sessions presencials són d’activitats significatives d’ensenyament-aprenentatge d’interacció, seguiment i avaluació. El centre programa aquestes activitats en franges horàries adaptades a les necessitats dels estudiants.