Qui som?

Des del 1966, el centre Bemen-3 (com arribar) es dedica a la Formació Professional oferint una formació qualificada que permet la integració en el món laboral, potenciant contínuament el clima de diàleg, respecte i naturalitat en les relacions interpersonals.

Bemen-3 és un centre privat i concertat. El centre es financia mitjançant els fons públics del Departament d’Ensenyament (ensenyaments reglats i concertats) i les quotes mensuals pels serveis voluntaris del centre. Consultar quotes.

Es té molt en compte la qualitat del servei educatiu. El centre té la Certificació ISO 9001 i la qualitat s’entén com la capacitat d’identificar necessitats, avaluar i donar respostes adequades. Un centre educatiu és una comunitat de persones: docents, estudiants, famílies i entitats. Amb les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOF) es gestiona la convivència i la participació. Les relacions interpersonals i el clima de convivència són molt valorats pels docents i els estudiants. A més, els estudiants, com adults que són, participen en el funcionament del centre i proposen accions de millora mitjançant enquestes i SQR. El material didàctic emprat el confecciona el professorat i resta disponible a l’entorn virtual CooB3 (Google Classroom). Només en casos puntuals s’utilitza llibre de text.

En el nostre Projecte Educatiu es recullen els trets més significatius. Bemen-3 sempre ha estat un centre pioner en el desenvolupament dels nous ensenyaments de Formació Professional adaptats a la societat de cada moment. Actualment el centre ofereix formació presencial, semipresencial i a distància (e-learning), mesures de flexibilització de la Formació Professional i treballa en la implantació de la FP dual i el Sistema Integrat de Formació Professional.

La Formació Professional s’entén com la preparació per portar a terme una tasca qualificada en un entorn de treball. Les accions formatives es fonamenten en l’activitat pràctica dels estudiants i per això, una part important de la nostra metodologia es basa en el rigor acadèmic i en la reproducció de situacions que l’estudiant trobarà en el món laboral.

És molt important facilitar els recursos per a l’aprenentatge de l’estudiant. Per a cada mòdul, crèdit o matèria el professorat lliura als estudiants la planificació temporal de les activitats significatives, metodologies i criteris d’avaluació. Els recursos tecnològics permeten l’adaptació a les necessitats dels nostres estudiants (comunicació, consulta, reforç, asincronia i materials didàctics).

Tot i les franges d’edat dels estudiants, és molt important la participació de les famílies tant en la gestió i organització del centre (Consell Escolar del Centre i Associació de Mares i Pares) com al seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge mitjançant la tutoria. A grau mig, el Pla d’Acció Tutorial contempla el contacte, com a mínim, trimestral amb la família i la informació setmanal de les incidències d’assistència.

Som un centre “obert”, creiem en els projectes en xarxa i la col·laboració amb empreses i entitats.

En l’activitat docent diària el centre es regeix per les Normes d’Organització i Funcionament. A la Carpeta d’Acollida del primer dia es comenten aquestes normes, el calendari escolar i l’Organigrama de centre. En la Programació General Anual es recull l’organització i funcionament del curs

Les xerrades d’experts i visites a empreses i institucions són freqüents i part important del procés formatiu.

Disposem de 8 aules d’informàtica en xarxa i l’entorn virtual  CooB3 per la gestió dels aprenentatge i continguts. I la plataforma de gestió (ClickEdu) per a les qualificacions, acció tutorial, assistència, etc.

Al llarg del curs hi ha tres sessions d’avaluació amb la finalitat d’avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge (tasca docent, programació, objectius), qualificar els mòduls acabats i informar a l’estudiant del seu aprenentatge (i també a les famílies de grau mig).