Proves Lliures d’Accès a Grau Superior

Es tracta de la preparació per superar les proves que amb caràcter general convoca cada any el Departament d’Ensenyament. La superació d’aquesta prova té validesa a tot l’Estat però no suposa l’obtenció de cap titulació acadèmica.

La superació de la prova té equivalència a efectes de llocs de treball públics o privats. Superar la prova d’accés a grau mitjà i un cicle formatiu de grau mitjà equival al títol d’ESO. Superar la prova d’accés a grau superior i tenir el títol d’ESO equival al títol de Batxillerat.

Aquest curs va adreçat als estudiants que no reuneixen els requisits acadèmics per accedir als cicles formatius. El centre prepara per a superar les proves de la part comuna i de la part específica (segons el cicle a cursar, l’estudiant escollirà Geografia i Psicologia, Biologia i Química o Física i Tecnologia Industrial com a matèries específiques). Es pot sol·licitar l’exempció de la part específica per experiència laboral o altres causes d’exempció.

A continuació trobareu la relació entre les matèries de la part específica que realitzem i l’accés a la Família Professional.

Famílies professionals cicles formatius

 • FP Arts gràfiques
 • FP Edificació i obra civil
 • FP Electricitat i electrònica
 • FP Energia i aigua
 • FP Fabricació mecànica
 • FP Fusta, moble i suro
 • FP Imatge i so
 • FP Informàtica i comunicacions
 • FP Instal·lació i manteniment
 • FP Maritimopesquera
 • FP Tèxtil, confecció i pell
 • FP Trans.i mant. de vehicles
Matèries de la parts específica
 • Física
 • Tecnologia industrial

Famílies professionals cicles formatius

 • FP Activitats físiques i esportives
 • FP Agrària
 • FP Imatge personal
 • FP Indústries alimentàries
 • FP Maritimopesquera
 • FP Química
 • FP Sanitat
 • FP Seguretat i medi ambient
Matèries de la parts específica
 • Biología
 • Química

Famílies professionals cicles formatius

 • FP Administració i gestió
 • FP Comerç i màrqueting
 • FP Imatge i so
 • FP Hoteleria i turisme
 • FP Serveis socioculturals
Matèries de la parts específica
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia

Requisits:

Tenir complerts 19 anys o complir-los durant l’any que se celebra la prova.
El curs es farà de setembre a maig. Cada trimestre es faran “simulacres” de proves d’accés amb l’objectiu d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius, fer les adequacions corresponents i detectar les mancances i dificultats. Dels resultats d’aquests simulacres s’emetrà un informe avaluatiu que es comentarà amb l’estudiant i pares si s’escau.