Integració Social

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per les persones destinatàries com per al professional.

Entorn laboral:

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educativa, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Marc de la intervenció social
 • UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions
 • UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar
 • UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura
 • UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat
 • UF2 Disseny de projectes d’intervenció social
 • UF3 Difusió de projectes d’intervenció social
 • UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social
 • UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària
 • UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació
 • UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials
 • UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives
 • UF1 Inserció sociolaboral
 • UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals
 • UF3 Treball en suport
 • UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • UF1 Intervenció en famílies
 • UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència
 • UF3 Gestió de la unitat de convivència
 • UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
 • UF1 Suport a la intervenció educativa
 • UF1 El servei de mediació
 • UF2 Processos de mediació
 • UF1 Habilitats de comunicació
 • UF2 Dinamització de grups
 • UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
 • UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
 • UF3 Atenció sanitària d’urgència
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Projecte d’integració social
 • UF1 Formació en centres de treball