Educació Infantil

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són d’educador o educadora infantil al primer cicle d’educació infantil, en programes específics de treball amb menors en situació de risc social o en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil, entre d’altres.

Els estudiants del cicle d’Educació Infantil tenen l’opció d’obtenir el títol de MONITOR/A DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL amb condicions més avantatjoses mitjançant l’acord de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i el centre Bemen-3.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
 • UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies
 • UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
 • UF2 Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
 • UF3 Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
 • UF4 Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal
 • UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels infants
 • UF2 Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
 • UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants
 • UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal
 • UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat
 • UF1 El joc i les joguines
 • UF2 Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure
 • UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure
 • UF1 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal
 • UF2 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmic-musical
 • UF3 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtica
 • UF4 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual
 • UF5 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC
 • UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica
 • UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
 • UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu
 • UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu
 • UF4 Intervenció primerenca
 • UF5 Pràctica psicomotriu
 • UF1 Intervenció en l’àmbit afectivo-sexual
 • UF2 Intervenció en l’àmbit social
 • UF1 Habilitats de comunicació
 • UF2 Dinamització de grups
 • UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
 • UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
 • UF3 Atenció sanitària d’urgència
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Projecte d’atenció a la infantesa
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Expressió de l’infant
 • UF2 Treball amb famílies