Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol grandària, sigui per compte aliè o per compte propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema
 • UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF3 Implantació de programari específic
 • UF1 Introducció a les bases de dades
 • UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL
 • UF3 Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
 • UF4 Bases de dades objecte-relacionals
 • UF1 Programació estructurada
 • UF2 Disseny modular
 • UF3 Fonaments de gestió de fitxers
 • UF4 Programació orientada a objectes. Fonaments
 • UF5 POO. Llibreries de classes fonamentals
 • UF6 POO. Introducció a la persistència en BD
 • UF1 Programació amb XML
 • UF2 Àmbits d’aplicació de l’XML
 • UF3 Sistemes de gestió d’informació empresarial
 • UF1 Desenvolupament de programari
 • UF2 Optimització del programari
 • UF3 Introducció al disseny orientat a objectes
 • UF1 Persistència en fitxers
 • UF2 Persistència en BDR-BDOR-BDOO
 • UF3 Persistència en BD natives XML
 • UF4 Components d’accés a dades
 • UF1 Disseny i implementació d’interfícies
 • UF2 Preparació i distribució d’aplicacions
 • UF1 Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • UF2 Programació multimèdia
 • UF3 Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils
 • UF1 Seguretat i criptografia
 • UF2 Processos i fils
 • UF3 Sòcols i serveis
 • UF1 Sistemes ERP-CRM. Implantació
 • UF2 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Programació orientada a objectes utilitzant components d’accés a dades
 • UF2 Desenvolupament d’interfícies i de programari
 • UF3 Sistemes ERP-CRM i programació de processos