CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar la instal·lació, configuració i actualització de sistemes informàtics, xarxes locals, serveis d’Internet i aplicacions ofimàtiques i operatives, interpretant la documentació de la instal·lació i la configuració, així com els resultats de les proves, aplicant el procediment establert i el programa de proves, executant les diverses operacions de muntatge, configuració, còpies de seguretat i resolució d’incidències pròpies dels processos, per tal de realitzar el procés d’implantació segons els requeriments de la persona usuària.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i / o extranet).

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema
 • UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF3 Implantació de programari específic
 • UF4 Seguretat, rendiment i recursos
 • UF1 Introducció a les bases de dades
 • UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL
 • UF3 Assegurament de la informació
 • UF1 Programació estructurada
 • UF2 Disseny modular
 • UF3 Fonaments de gestió de fitxers
 • UF1 Programació amb XML
 • UF2 Àmbits d’aplicació de l’ XML
 • UF3 Sistemes de gestió empresarial
 • UF1 Arquitectura de sistemes
 • UF2 Instal·lació, configuració i recuperació de programari
 • UF3 Implantació i manteniment de CPD
 • UF1 Administració avançada de sistemes operatius
 • UF2 Automatització de tasques i llenguatge de guions
 • UF1 Introducció a les xarxes
 • UF2 Administració de dispositius de xarxa
 • UF3 Administració avançada de xarxes
 • UF1 Serveis de noms i configuració automàtica
 • UF2 Serveis Web i de transferència de fitxers
 • UF3 Correu electrònic i missatgeria
 • UF4 Serveis d’àudio i vídeo
 • UF1 Llenguatges de guions de servidor
 • UF2 Implantació de gestors de continguts
 • UF1 Llenguatges SQL: DCL i extensió procediment
 • UF2 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu
 • UF1 Seguretat física, lògica i legislació
 • UF2 Seguretat activa i accés remot
 • UF3 Tallafocs i servidors intermediaris
  UF4 Alta disponibilitat
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa
 • UF1 Formació en centres de treball