Atenció a les Persones en Situació de Dependència

Competència general:

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Entorn laboral:

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de recolzament a la gestió domèstica. Així doncs, professionalment, poden esdevenir cuidadors/es de persones en situació de dependència a diferents institucions, gerocultors/es, assistents d’atenció domiciliària, treballadors familiars, assistents personals o teleoperadors de teleassistència, entre d’altres.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Context de la intervenció sociosanitària
 • UF2 Organització de la intervenció sociosanitària
 • UF1 Mobilització de persones en situació de dependència
 • UF2 Activitats d’assistència sanitària
 • UF3 Suport en la ingesta
 • UF4 Aplicació de tractaments per a persones en situació
 • UF1 Higiene personal
 • UF2 Higiene de l’entorn
 • UF1 Suport en el desenvolupament dels hàbits
 • UF2 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones
 • UF3 Suport en l’animació grupal
 • UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions
 • UF1 Autonomia personal
 • UF2 Persones grans
 • UF3 Persones amb malaltia mental
 • UF4 Persones amb discapacitat intel·lectual
 • UF5 Persones amb discapacitat física
 • UF1 Teleassistència
 • UF1 Organització del treball domiciliari
 • UF2 Gestió i administració de la llar
 • UF3 Gestió i preparació de l’alimentació
 • UF4 Manteniment i neteja de la llar
 • UF1 Suport en la comunicació
 • UF1 Habilitats socials del professional
 • UF2 Treball en equip
 • UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
 • UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
 • UF3 Atenció sanitària d’urgència
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Anglès tècnic
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Atenció Higiènica sanitària
 • UF2 Habilitats psicosocials i comunicatives