Assessorament i Reconeixement de l’ experiència laboral

El Servei d’Assessorament i Reconeixement (SAR), en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

El procés per acreditar l’experiència laboral es fa en dues fases:

  • L’Assessorament
  • El Reconeixement

Al llarg del curs es fan dues convocatòries per a l’Assessorament i dues per al Reconeixement.

Assessorament

Aquest servei en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges. També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

Informació sobre el Servei d’assessorament a la formació professional del sistema educatiu

  • Servei que presta el centre educatiu, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat dels serveis.
Sol·licitud de reclamació. (Descarregar document
Preu del Servei: 60 €.

Oferta de places del vostre centre per família.
Família professional:

  • Serveis Socioculturals i a la Comunitat: 22 places.
  • Informàtica i Comunicació: 14 places.


Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament (darrera convocatòria): de l’4 al 8 de març de 2019.
Cal lliurar el document de sol·licitud d’assessorament en el període indicat. Aquest document es pot descarregar des de la nostra web o recollir en el centre.

[Descarregar document de sol·licitud PDF]

Les persones sol·licitants del servei rebran un sms en el qual s’indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d’admesos i reserves que estarà a la seva disposició a la secretaria del centre.

Criteris d’admissió: En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant. 


Publicació de les llistes d’admesos: a partir del 11 de març de 2019 a secretaria.


Pagament del servei: Un cop admès, cal fer l’ingrés de 60 € al número de compte: ES29 2100 – 0919 – 78 – 0200112499 i fer constar com a concepte: DNI/NIE, NOM i COGNOMS de l’estudiant/a.

Presentació de documentació: entre el 18 i el 22 de març de 2019 cal lliurar la següent documentació:

  • Document d’inscripció. [Descarregar document d’inscripció PDF] 
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació. 
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas. 
  • Resguard de pagament del preu establert.


Calendari del servei d’assessorament: 
A partir del 8 d’abril s’iniciaran les sessions grupals d’assessorament i es comunicarà per missatge SMS la data i hora a l’interessat. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Les sessions individualitzades d’assessorament es desenvoluparan a partir del 13 de maig de 2019. El lliurament dels informes d’assessorament es farà a partir del 3 de juny de 2019.