Animació Sociocultural i Turística

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de serveis turístics i d’esdeveniment d’actes culturals i de lleure educatiu. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil. Monitor de lleure. Director/a de campaments, d’albergs de joventut i de cases de colònies. Animador/a sociocultural i turístic. Dinamitzador/a comunitari/a. Animador/a d’hotel, de vetllades, espectacles i d’activitats recreatives a l’aire lliure. Informador/a juvenil. Assessor/a o gestor/a de associacions. Tècnic/a de serveis culturals.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF1 Caracterització de l’animació sociocultural
 • UF2 Col·lectius de la intervenció
 • UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat
 • UF2 Disseny de projectes d’Intervenció social
 • UF3 Difusió de projectes d’intervenció social
 • UF1 Organització del departament d’animació turística
 • UF2 Projectes d’ animació turística
 • UF3 Vetllades i espectacles en l’àmbit d’animació turística
 • UF1 Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure
 • UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
 • UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
 • UF1 El grup i la seva dinamització
 • UF2 L’equip de treball
 • UF1 Animació cultural
 • UF2 Gestió cultural
 • UF3 Fonts de productes culturals
 • UF1 Diagnòstic del procés comunitari
 • UF2 Foment i suport de l’associacionisme i participació ciutadana
 • UF3 Mediació en conflictes comunitaris
 • UF1 Informació juvenil
 • UF1 Intervenció socioeducativa amb joves
 • UF1 Recursos i trasllat d’accidentat
 • UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors
 • UF3 Atenció sanitària d’urgència
 • UF1 Anglès tècnic
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • UF1 Projecte d’animació sociocultural i turística
 • UF1 Formació en centres de treball
 • UF1 Mòdul dual