Activitats Comercials

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar les activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Entorn laboral:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de serveis, principalment en els departaments comercials i en els magatzem de qualsevol empresa del sector.

Algunes de les funcions que pots exercir obtenint aquesta titulació són:
Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització. Organitzar les operacions de l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la conservación i optimització. Realitzar activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes Representant comercial. Realitzar les accions de comerç electrònic, mantenint la pàgina web de l’empresa. Gestionar en anglès les relacions amb clients, usuaris o consumidors.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
Encarregat/ada de botiga. Cap de caixa. Representant comercial. Empleat d’atenció al client. Emmagatzemador/a. Treballador del servei de Postvenda. Dependent/a de botiga. Treballador de reposició.

Formació en centres de treball:

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral.

La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

 • UF 1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva.
 • UF 2 Aparadorisme muntatge i manteniment.
 • UF 3 Accions promocionals en el punt de venda.
 • UF 1 Aprovisionament.
 • UF 2 Procés de compres i seguiment.
 • UF 1 Emprenedoria i creació d’un petit comerç.
 • UF 2 Gestió econòmica d’un petit comerç.
 • UF 3 Procés administratiu, comptable i fiscal.
 • UF 1 Venda al consumidor final.
 • UF 2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions.
 • UF 3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda.
 • UF 1 Atenció presencial i telefònica al client.
 • UF 2 Atenció per escrit al client.
 • UF 3 Serveis al consumidor i gestió de la relació amb clients (CRM).
 • UF 1 Organització i seguretat en el magatzem.
 • UF 2 Recepció de mercaderies.
 • UF 3 Expedició de mercaderies.
 • UF 4 Inventari i gestió d’estocs.
 • UF 1 Venda de serveis.
 • UF 2 Venda de productes comercials.
 • UF 3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris.
 • UF 4 Telemàrqueting.
 • UF 1 Anglès tècnic.
 • UF 1 Tecnologies digitals i eines d’Internet per a l’empresa.
 • UF 2 Edició digital de material publicitari.
 • UF 3 Gestió informatitzada per al comerç.
 • UF 1 Gestió del web i de la botiga virtual.
 • UF 2 Execució del pla de màrqueting digital.
 • UF 3 Comunicació empresarial en l’entorn digital.
 • UF 1 Màrqueting i recerca d’informació.
 • UF 2 Polítiques comercials i pla de màrqueting.
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • UF 1 Síntesi.
 • UF 1 Formació en Centres de Treball